Skip to main content
Podpora pro ReSound TV Streamer 2
ReSound TV Streamer 2 udělá z Vašich sluchadel bezdrátová sluchátka a zajistí, že stereo zvuk z Vaší televize, sterea nebo počítače bude hrát přímo ve Vašich sluchadlech.
Ke stažení
Abychom poskytli nejlepší podporu těm, kteří objevují tento nový svět, tak jsme vytvořili nápovědu, která Vám pomůže si tuto technologii osvojit.
 

Soubor se automaticky začne stahovat po kliknutí na něj:


ReSound TV STREAMER 2 - Uživatelský Návod

Často kladené otázky

Spuštění a konfigurace

Párování je proces nastavení speciálního spojení mezi Vašimi sluchadly a zařízením ReSound TV Streamer 2.

1.  Ujistěte se, že je ReSound TV Streamer 2 zapojen do zásuvky ve zdi a zelená kontrolka napájení je svítí. Vaše sluchadla musí být vypnutá - otevřete dvířka baterie.

2. Na zařízení ReSound TV Streamer 2 jednou zmačkněte párovací tlačítko. Tím se rozsvítí žlutá kontrolka, což znamená, že byl aktivován proces párování. Indikátor stavu kanálu číslo 1 se zapne, když stisknete tlačítko párování pouze jednou. Režim párování bude aktivován po dobu 20 sekund.

3. Je-li aktivován režim párování, zavřete dvířka baterií obou sluchadel a ujistěte se, že jsou zapnutá. (Pokud žlutá kontrolka zhasne před zapnutím sluchadel, párování nebude dokončeno.) Úspěšné párování bude indikováno zvukovou melodií přehrávanou v obou sluchadlech. Nyní jste připraveni používat ReSound TV Streamer 2!

Párování druhého a třetího zařízení ReSound TV Streamer 2
S jedním párem sluchadel, je možné spárovat až tři jednotky ReSound TV Streamer 2. Pro spárování druhé jednotky ReSound TV Streamer 2, dvakrát stiskněte tlačítko párování na druhé jednotce. Na té se potom rozsvítí indikátor druhého kanálu a Vy zavřete dvířka baterií na sluchadlech. Třetí jednotka ReSound TV Streamer 2 může být spárována stisknutím párovacího tlačítka třikrát a dokončením postupu tak, jak je popsáno výše.

Latence (prodleva) je menší než 20 ms. Latence více jak 30 ms může způsobovat ozvěnu, pokud uživatel zároveň slyší i originální zvuk.
Ne, ReSound TV Streamer 2 musí být vždy připojen k elektrické síti.
Vaše sluchadla mohou být v jeden moment spárována se třemi zařízeními ReSound TV Streamer 2. 
Jakákoli zařízení s audio výstupem. K ReSound TV Streamer 2 může být připojen například Váš počítač, stereo souprava nebo televize.
ReSound TV Streamer 2 může být spárován s tolika sluchadly, kolik je potřeba.
Pro zajištění nejlepšího výkonu umístěte ReSound TV Streamer 2 tak, aby na něj uživatel sluchadel zároveň i viděl.

1) Zapojte napájecí kabel do síťové zásuvky a druhý konec zapojte do zásuvky Mini-USB v zařízení ReSound TV Streamer 2.

2) Zasuňte stereo mini-jack konektor audio kabelu do mini-jack zásuvky audio vstupu TV Streamer 2

3) Zapojte opačný konec červeného a bílého audio kabelu do terminálu „AUDIO OUT” zdroje signálu.

4) Terminál „AUDIO OUT” je obvykle označen písmeny „L – R” (vlevo - vpravo) a bývá umístěn na zadním panelu televize.

Obdobným způsobem jde připojit i Vaše stereosouprava.

Alternative audio cable installations:

Pokud není možné k televizoru ReSound TV Streamer 2 tímto způsobem připojit, existují alternativní možnosti a sice: Jack adapter, Scart adapter.

Pokud má Vaše televize pouze digitální port, tak budete potřebovat pro připojení digitálně-analogový audio konvertér a koaxiální nebo optický kabel.

Jack adaptér – pro TV a počítač:

Opakujte postup popsaný výše, jen před tím, než připojíte bílý a červený konektor do televize, zapojte je do Jack adaptéru a ten poté do konektoru pro sluchátka ve Vaší televizi.

Scart adaptér – pro TV:

Opakujte postup popsaný výše, jen před tím, než připojíte bílý a červený konektor do televize, zapojte je do Scart adaptéru a ten poté do Scart konektoru ve Vaší televizi.

ReSound TV Streamer 2 není třeba nabíjet. Je napájen z elektrické sítě.

Užívání

Zapněte TV, HiFi stereo, počítač nebo jiné zařízení, které je připojené k TV Streamer 2. Ujistěte se, že sluchadla jsou také zapnutá. Přenos může být zahájen jedním ze dvou způsobů.

1) Zmáčkněte a držte tlačítko na obou sluchadlech po dobu 3 vteřin. Je potřeba toto učinit na obou sluchadlech, aby byl vysílaný audio signál slyšet na obou uších, pokud nebyla ve Vašich sluchadlech nastavena funkce ear-to-ear synchronizace. Jakmile je TV Streamer 2 připojen, je ve sluchadlech přehrána melodie a poté bude slyšet vysílaný audio signál.

2) Pokud používáte dálkové ovládání ReSound UniteTM Remote Control (volitelně), jednoduše na něm stiskněte tlačítko TV Streamer. Jakmile jsou sluchadla připojena k TV Streamer 2, je v obou přehrána krátká melodie pro potvrzení přítomnosti vysílaného audio signálu a na displeji je zobrazena ikona přenosu. Vysílaný signál je nyní slyšet v obou sluchadlech.

1) Krátce stiskněte tlačítko pro změnu programu na kterémkoliv sluchadle. Po stisknutí tlačítka bude na dané straně přenos ukončen a sluchadlo se vrátí k naposledy používanému programu.

2) Na dálkovém ovladači (volitelně) stačí pouze stisknout tlačítko „P”, umístěné uprostřed klávesnice. Tím se sluchadla vrátí k naposledy použitému poslechovému programu. Můžete také stisknout tlačítko „Domů“ pro návrat k výchozímu nastavení.

3) Pokud používáte telefon s Phone Clip+ nebo s funkcí PhoneNow™, přenos přes TV Streamer 2 bude příchozím hovorem dočasně přerušen. Po ukončení hovoru bude přenos opět pokračovat.

k přerušení signálu mohlo dojít z následujících důvodů:

1) Sluchadla nejsou v dosahu přístroje ReSound TV Streamer 2. Zkuste zkrátit vzdálenost mezi sluchadly a ReSound TV Streamer 2.

a. Můžete se dostat až do vzdálenosti 7 metrů od přístroje ReSound TV Streamer 2. Pokud se dostanete z tohoto dosahu, ale vrátíte se zpět během pěti minut, sluchadla se opět automaticky připojí.

b. Pokud se dostanete mimo dosah a nevrátíte se do pěti minut, můžete znovu připojit sluchadla dlouhým stiskem (3 sekundy) tlačítka na TV Streameru nebo stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači ReSound Remote Control 2.

2) Kabely propojující jednotlivá zařízení nejsou správně zasunuty. Ujistěte se, že jsou všechny kabely zapojené a zástrčka je ve zdi.

Hlasitost můžete měnit několika způsoby. Mějte však na paměti, že změny hlasitosti provedené pomocí TV Streamer 2 se týkají pouze vysílaného signálu, nikoliv celkové hlasitosti okolních zvuků.

1) Použijte tlačítka „+” a „-“  pro nastavení komfortní hladiny hlasitosti. Ujistěte se, že jsou sluchadla komfortně nastavena než začnete upravovat hlasitost. Ve většině případů by toto nastavení mělo být provedeno pouze jednou, jelikož TV Streamer 2 si pamatuje poslední nastavenou úroveň hlasitosti

2) Použijte ReSound Unite Remote Control 2 (volitelně) pro nastavení jak hlasitosti přenášeného signálu, tak i hlasitosti mikrofonu sluchadel.

3) Hlasitost může být v některých případech dále nastavena přímo na zdroji signálu, například zeslabením televize. Většinou dojde ke změně hlasitosti jak vysílaného audia, tak i zvuku z reproduktorů. Tím je samozřejmě ovlivněna poslechová hlasitost i pro ostatní posluchače v místnosti.

Měli byste být schopni slyšet vysílaný signál jasně nejméně 7 metrů od zařízení ReSound TV Streamer 2. Pokud zvuk není jasný, možná se budete muset k  ReSound TV Streamer 2 přiblížit.

Phone Now
Zazvoní-li telefon, když sledujete televizi, můžete zvednout telefon a sluchadla se automaticky změní na program PhoneNow, pokud máte na telefonu přilepen magnet k to mu určený. Ve sluchadlech uslyšíte, že bylo přepnuto na PhoneNow. V druhém uchu budete mít stále vysílaný signál z TV. Při zavěšení telefonu se sluchadla automaticky vrátí zpět do streamovacího režimu a opět uslyšíte zvuk z TV.

ReSound Phone Clip+

Při příchozím hovoru, začne blikat Bluetooth kontrolka a po krátkém zpoždění uslyšíte vyzvánění ve Vašich sluchadlech. Chcete-li přijmout příchozí hovor, krátce stiskněte multifunkční tlačítko na přístroji ReSound Phone Clip +. Pokud máte na sobě dvě sluchadla, hlas volajícího bude vysílán do obou sluchadel. Hovory můžete přijímat také stisknutím tlačítka přijetí hovoru na mobilním telefonu.

Telefonní hovor je možné slyšet při sledování televize. Pokud jsou sluchadla naprogramována kombinovaným programem Streaming + mikrofon. Pokud jsou sluchadla naprogramována pouze programem pro streaming, není možné slyšet telefonování při sledování televize. Pokud máte Váš ReSound Phone Clip + spárovaný s mobilním telefonem, automaticky se k němu připojíte a hovor slyšíte. 
Phone Now:

Zazvoní-li telefon, když sledujete televizi, můžete zvednout telefon a sluchadla se automaticky změní na program PhoneNow, pokud máte na telefonu přilepen magnet k to mu určený. Ve sluchadlech uslyšíte, že bylo přepnuto na PhoneNow. V druhém uchu budete mít stále vysílaný signál z TV. Při zavěšení telefonu se sluchadla automaticky vrátí zpět do streamovacího režimu a opět uslyšíte zvuk z TV.

ReSound Phone Clip+:

Při příchozím hovoru, začne blikat Bluetooth kontrolka a po krátkém zpoždění uslyšíte vyzvánění ve Vašich sluchadlech. Chcete-li přijmout příchozí hovor, krátce stiskněte multifunkční tlačítko na přístroji ReSound Phone Clip +. Pokud máte na sobě dvě sluchadla, hlas volajícího bude vysílán do obou sluchadel. Hovory můžete přijímat také stisknutím tlačítka přijetí hovoru na mobilním telefonu.

Ano, je možné slyšet zvonění Vašeho mobilního telefonu, pokud svůj mobil máte spárován s ReSound Phone Clip+. Zvuk z telefonu bude slyšet v obou sluchadlech.
ReSound TV Streamer 2 není voděodolný. Vystavení vodě nebo nadměrné vlhkosti může výrobek poškodit . Pokud je přístroj ReSound TV Streamer 2 náhodně vystaven působení vody nebo vlhkosti, pečlivě ho otřete měkkým hadříkem.

Řešení problémů

Je tomu tak, protože:

1) Sluchadla jsou mimo dosah TV Streameru. Zkuste se sluchadly přiblížit.

2) Kabel spojující televizní jednotku a televizi, stereo, počítač nebo jiný zdroj zvuku, není zasunut kompletně. Ujistěte se, že všechny kabely, včetně napájení, jsou správně zasunuty.

3) Pro ideální přenos signálu do sluchadel by televizní jednotka měla být umístěna vertikálně, nikoli ležet.

4) Televizní jednotka je blízko jiného elektického zařízení jako je DVD přehrávač nebo reproduktory, což způsobuje interferenci.

  Video průvodci
Objevte, jak nejlépe používat Vaše sluchadla a jejich chytré schopnosti: 
Koukněte na video, jak jednoduché je spustit nový ReSound TV Streamer 2.
Koukněte na video, jak jednoduché je používat nový ReSound TV Streamer 2.
Potřebujete osobní asistenci?
Spolupracujeme se sluchovými specialisty po celém světě a pomůžeme Vám najít odborníka ve Vašem okolí.