Skip to main content
Rekisteriselosteet
GN Hearingin ylläpitämien rekisterien selosteet
Oikeudet muutoksiin pidätetetään.
Kaikkien rekisteriemme yhteiset tiedot:

Rekisterinpitäjä

GN Hearing Finland Oy/Ab
Y-tunnus: 0896955-3
Pihatörmä 1 A 21
02240 Espoo
(09) 4777 9700
kuulo@gnhearing.com
 

Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään viiden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.
 

Rekisterit

1. Asiakasrekisteri

GN Hearing Finland Oy/Ab:n asiakassuhteeseen liittyvien tietojen muodostama asiakasrekisteri.
Rekisteristä vastaava henkilö: Bredo Berge
 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, tilausten hoitaminen, laskutus- ja maksunvalvonta, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, kuluttajan tietojen käsittelemistä koskevan kiellon toteuttaminen, rekisterinpitäjän mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.
 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:
 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
 • Organisaatio ja asema
 • Kuluttajan tai organisaation osoitetiedot, sekä laskutus- ja toimitusosoite
 • Tilaus-, toimitus- ja maksutiedot
 • Markkinointilupa tai markkinointikielto
 • Yhteysloki
 • Äidinkieli/asioimiskieli
 • Mahdollista muuta asiakassuhteeseen liittyvää tietoa

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan asiakkaan käynnin yhteydessä, puhelimitse, postitse tai sähköpostitse antamiin tietoihin, tai rekisterinpitäjän verkkosivuilla oleviin yhteydenottolomakkeisiin syötetyistä tiedoista.


2. Potilasrekisteri

GN Hearing Finland Oy/Ab:n kuulonhuoltoon liittyvien tietojen muodostama potilasrekisteri.

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

18.05.2017

1. Rekisterinpitäjä  GN Hearing Finland Oy/ Ab
Y-tunnus: 0896955-3
Pihatörmä 1 A 21, 02240 Espoo
p. 09 4777 9700, fax. 09 4777 9777
www.resound.com/fi-FI 
 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö  Tietosuojavastaava Bredo Berge
Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja Bredo Berge
Pihatörmä 1 A 21, 02240 Espoo
p. 09 4777 9700
bberge@gnhearing.com

 3. Rekisterin nimi  GN Hearing Finland Oy/Ab:n potilasrekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
 •  Rekisterin käyttötarkoitus
  Palvella potilaan hoidon (kuulon kuntoutus) suunnittelua, toteutusta, seurantaa sekä edistää hoidon jatkuvuutta
 • Palvella potilaan tiedonsaantioikeutta ja oikeusturvaa
 • Palvella terveydenhuollon ammattihenkilöiden sekä siihen osallistuvien oikeusturvaa
 • Palvella terveydenhuollon palvelujen laadunvalvontaa
 • Palvella toiminnan suunnittelua ja arviointia
 • Potilasasiakirjojen perusteella on myös voitava jälkikäteen selvittää hoidon ja toiminnan asianmukaisuutta esim. tehdyn kantelun perusteella             

     Lain velvoite mm.

 

Asetus potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä 159/2007

Henkilötietolaki 1999/523

Arkistolaki 1994/ 831

Laki yksityisestä terveydenhuollosta 1990/152

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007
Terveydenhuollon toimintayksikössä on myös potilasasiakirja-asetuksen 3 § 2 mom. mukaisesti terveydenhuollosta vastaavan johtajan kirjalliset ohjeet potilasasiakirjoihin sisältyvin tietojen käsittelystä ja menettelytavoista toimintayksikössä

 5. Rekisterin tietosisältö
(Esim. rekisteröidyn nimi, osoite, puhelinnumero jne.)

 Potilaan/ asiakkaan perustiedot (nimi, hetu, soite, puhelinnumero, s-posti).
Lainsäädännön mukaiset potilasasiakirjat hoito-ja tutkimustietoíneen

 • Kuulon kuntoutuksen suunnitteluun, toteutukseen sekä seurantaan liittyvät tiedot ja tutkimustulokset
 • Toisilta toimintayksiköiltä pyydetyt tarpeelliset tiedot
 • Lausunnot
 • Muut mahdolliset tarpeelliset tiedot
 6. Säännönmukaiset tietolähteet  Potilaan/asiakkaan itse ilmoittamat tiedot. Henkilö- ja yhteystietojen oikeellisuus tarkastetaan kunkin käynnin yhteydessä.
Tutkimusten sekä hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot, selvitykset ja lausunnot.
Konsultaatiovastaukset.
Muista hoitoyksiköistä potilaan/asiakkaan luvalla toimitetut asiakirjat.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle  Potilaan/ asiakkaan tietoja luovutetaan lähtökohtaisesti vain henkilölle itselleen. Potilaan henkilöllisyys on varmennetaan ennen tietojen luovuttamista.
Tietoja voidaan myös luovuttaa henkilön itsensä kirjallisella luvalla ulkopuoliselle taholle sekä lainsäädännön erityismääräyksiin perustuen viranomaisille ja vakuutuslaitoksille.  Pyydetyt tiedot luovutetaan pääasiassa vain paperitulosteena. Tarvittaessa ne voidaan toimittaa myös salatulla sähköpostilla.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

A.  Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)
Potilastietojen manuaalinen arkisto sijaitsee GN ReSound Finland Oy/Ab:n Espoon päätoimipaikassa lukollisissa sekä paloturvallisissa arkistokaapeissa, joihin pääsy ainoastaan yrityksen terveydenhuollon ammattihenkilöstöllä.

Hoidon ollessa kesken hoitoa koskevat potilasasiakirjat säilytetään hoitavan audionomin huoneessa lukollisessa kaapissa

B. ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)

Sähköinen potilastietokanta (NOAH) on suojattu sähköisellä yksilöllisellä käyttöoikeudella samoin kuin jokainen työasemakin. Salasana vaihdetaan kumpaankin 3kk välein ja sen on oltava jokaisella uusintakerralla uusi.
Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja määrittelee henkilökunnan käyttöoikeudet rekisterin käsittelyyn työtehtävien perusteella:

Oikeus tehdä merkintöjä tai tarkastaa tietoja potilasrekisteristä on

 • hoitoon osallistuvilla terveydenhuollon ammattihenkilöillä
 • heidän ohjeidensa mukaisesti muilla hoitoon osallistuvilla (siltä osin kuin hoitoon osallistuvat)
 • hoitoon osallistuvilla opiskelijoilla toimiessaan tilapäisesti laillistetun ammattihenkilön tehtävissä (esimies/ohjaaja varmentaa)


3. Markkinointirekisteri

GN Hearing Finland Oy/Ab:n markkinointirekisteri koostuu sidosryhmiemme ja lehdistön, yhdistysten ja yritysten yhteyshenkilöiden julkisista yhteystiedoista, sekä markkinointiluvan antaneiden asiakkaiden ja kuluttajien yhteystiedoista.

Rekisteristä vastaava henkilö: Bredo Berge

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on yrityksen tuotteiden ja palveluiden markkinointi, tiedottaminen ja asiakassuhteen hoitaminen, sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, kuluttajan tietojen käsittelemistä koskevan kiellon toteuttaminen, rekisterinpitäjän mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen julkisten tai markkinointisuostumuksella luovutettujen yhteystietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
 • Organisaatio ja asema
 • Organisaation tai yksityishenkilön osoitetiedot
 • Segmentointitiedot
 • Sisällön kohdistamistiedot (valitut kiinnostuksen aiheet)
 • Markkinointilupa tai markkinointikielto
 • Tunniste tai tieto siitä, mistä yhteydestä yhteystiedot on poimittu
 • Yhteysloki
 • Äidinkieli/asioimiskieli

  Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

  Rekisteri koostetaan markkinointiluvan antaneen kuluttaja-asiakkaan luovuttamista tiedoista, sekä rekisterinpitäjän internetistä, lehdistä tai muista julkisista tietokanavista hankkimista organisaatioiden vastuuhenkilöiden yhteystiedoista. Kuluttaja-asiakas voi luovuttaa tai päivittää rekisteriin merkittäviä tietoja esimerkiksi käynnin tai markkinointitapahtuman yhteydessä, puhelimitse, postitse tai sähköpostitse, tai rekisterinpitäjän eri verkkosivuilla olevia yhteydenottolomakkeita hyödyntämällä.