Skip to main content
Samtyckespolicy för användning av personuppgifter i hörseltest online


Syftet med detta meddelande om samtycke för användning av personuppgifter är att ge information i enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd, inklusive EU:s förordning om allmänt dataskydd  ("GDPR") och tillåta personuppgiftsansvarig GN Hearing A/S (org.nr. 55082715), Lautrupbjerg 7, 2750 Ballerup, Danmark (”GN”) (”vi” eller ”oss”) att använda dina personuppgifter enligt beskrivningen nedan. 
För att kunna genomföra ett hörseltest och för att din audionom ska kunna kontakta dig via någon kommunikationskanal (inklusive telefon, e-post, brev osv.), för att diskutera testresultat, hörselvård och boka tid för hörseltest (”syftet”), kommer vi att be om ditt samtycke (”samtycket”) för att samla in, bearbeta och överföra följande uppgifter om dig (”dina personuppgifter”): Namn, telefonnummer, adress, e-postadress, kön, åldersgrupp och resultatet av hörseltestet under följande förhållanden: 

1. Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke, vilket utgör en rättslig grund i enlighet med artikel 9.2 a i dataskyddsförordningen GDPR. 

2. Mottagare av dina personuppgifter är:

 • GN:s anställda;
 • GN-affärsenhetens anställda i mitt bosättningsland
 • Lokal audionom i mitt bosättningsland 
 • Personuppgiftsbiträden, leverantörer, affärspartners och återförsäljare som vi samarbetar med för att bedriva vår verksamhet (bland annat serviceleverantörer, teknisk support, analysleverantörer, leverantörstjänster och finansinstitut)
 • Ovanstående mottagare får endast (i) åtkomst vid behov (ii) och använder dina personuppgifter för det avsedda syftet.

  Observera att den lokala audionomen i ditt bosättningsland kommer att vara en individuell personuppgiftsansvarig för mottagna data. 

  3. Som del av bearbetningsförloppet kan dina personuppgifter komma att antingen överföras till och lagras på vår personuppgiftsbiträdes server i USA (Resound- och Interton-tester) eller i Belgien (Beltone-test). Eventuella personuppgifter som överförs till USA överförs i enlighet med Privacy Shield Framework för EU-USA. Om ditt bosättningsland ligger utanför EU/EES, kommer vi att överföra dina personuppgifter till GN-affärsenheten i ditt land med iakttagande av EU:s bestämmelser om dataskydd, se artikel 46(2)(c) i dataskyddsförordningen GDPR. Du kan få mer information om detta genom att kontakta oss (se kontaktinformation nedan). 

  4. Dina personuppgifter lagras så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster i samband med din hörapparat, om inte gällande lagstiftning kräver att vi tar bort dem tidigare eller lagrar dem under en längre period. 

  Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke, och i det fallet upphör vi att behandla dina personuppgifter och raderar dem (såvida vi inte är skyldiga att lagra dem). Återkallande av ditt samtycke eller andra frågor relaterade till insamling och bearbetning av dina personuppgifter kan göras genom att kontakta GN:s dataskyddsansvarige via e-post till DPO@GN.com. 


  Du kan kontakta GN:s dataskyddsansvarige via ovan angivna e-postadress om du har frågor som rör insamling, överföring och bearbetning av dina personuppgifter 

  Det kan till exempel gälla hur du utövar dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen GDPR för att få tillgång till dina personuppgifter, invänder mot bearbetning av din personuppgifter, återkallar ditt samtycke (enligt ovanstående), begär rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begär begränsning av databearbetningen. 

  GN står under tillsyn av den danska datainspektionen (www.datatilsynet.dk), Borgergade 28,5, DK-1300 Köpenhamn K (“Tillsynsmyndigheten”). Utöver din rätt att kontakta oss enligt ovan har du rätt att klaga på behandlingen av dina personuppgifter hos tillsynsmyndigheten.