Skip to main content

Barn med nedsatt hörsel


Ge ditt barn med hörselnedsättning det bästa stödet – lär dig hur du ger stöd och hjälp i vardagen. 

Hur pass vanligt är hörselnedsättning?
32 miljoner barn i världen har en nedsatt hörsel. Omkring 1,4 till 5 av 1 000 barn föds med en hörselnedsättning.

Hörselnedsättning hos barn identifieras ofta efter det rutinmässiga hörseltest som görs 24-48 timmar efter födseln. Vissa barn som klarar hörseltestet visar ändå tecken på hörselnedsättning när de blir äldre. 1,1 miljarder människor i åldern 12–35 riskerar att drabbas av hörselnedsättning på grund av bullerexponering under fritiden och 12,5 % får permanenta hörselskador.
Barnritning.
Hörselnedsättning och utveckling
Forskningen visar att hörseln är nödvändig för tal- och språkutveckling, kommunikation och inlärning. Barn med nedsatt hörsel löper en risk att få fördröjd utveckling av kommunikationsfärdigheter och har ofta inlärningssvårigheter, presterar sämre akademiskt och har svårigheter att kommunicera och umgås med familj och vänner. 

Läxläsning | ReSound Up Smart
Agera omedelbart
Så fort hörselnedsättning misstänks eller konstateras måste du agera. Fortsatt exponering för tal, språk och annan stimulans i hans/hennes omgivning är avgörande. Forskningen visar att tidig identifiering och åtgärder hjälper barn med hörselnedsättning att utveckla språket (tal och/eller teckenspråk) lika bra som jämnåriga barn.
Småbarn vid lekplats | ReSound Up Smart
Hörsellösningar 

Tidig identifiering och åtgärder är avgörande och gör det lättare för audionomer att samarbeta med familjen och utbilda dem i hur de kan stödja barnets kommunikationsfärdigheter och utveckling. Audionomen utvärderar ditt barns hörsel och hjälper dig vidare till nästa steg. Beroende på typ och grad av hörselnedsättning kan en åtgärd omfatta en kombination av följande:

  • Hörapparater – en elektronisk enhet som bärs på örat och förstärker ljud
  • Cochleaimplantat – kirurgiskt implanterade apparater som stimulerar hörselnerven i innerörat med elektriska impulser
  • Logopedi – terapeutisk vägledning avsedd att förbättra språkutvecklingen och kommunikationsfärdigheterna.  
  • Hörhjälpmedel – teknik som sänder ljud direkt till barnets hörapparater och/eller cochleaimplantat 
Barn som leker | ReSound
Varje ord är viktigt
God hörsel har särskilt stor betydelse för barn som utvecklar de färdigheter som behövs för inlärning och kommunikation. Barn lär sig prata genom att lyssna på språket. Konstant kommunikation med ditt barn kan ge bättre slutresultat. 
Barnritning.
Hjälp ditt barn att lyckas

Du kan hjälpa ditt barn att lyckas på många olika sätt, bland annat genom att göra följande:

  • Delta aktivt och uppmuntra kommunikation. Fastställ rutiner kring tal och läsning av böcker. Tala tydligt och stå inte längre bort än 2 meter. 
  • Uppmuntra ditt barn att använda hörapparaterna. Visa förståelse för att ditt barn kanske inte vill använda dem. Fira alla små framgångar till dess att hörapparaterna bärs på heltid. 
  • Var beredd på det oväntade. Ha alltid reservbatterier till hands, använd en hörapparatsclip som fäster hörapparaterna på kläderna och se till att alltid ha audionomens kontaktuppgifter.
  • Dämpa alla bakgrundsljud när det är möjligt. Gör det lättare för ditt barn att höra.
  • Överväg att skaffa tillbehör som ReSound Micro Mic, Multi Mic eller ett FM-system.
Tonårsflicka | ReSound Up Smart