Sekretesspolicy.

Din personliga integritet är viktig för GN Hearing A/S. Vår sekretesspolicy omfattar följande:

Under inga omständigheter kommer www.resound.com att överlåta eller sälja information om individuella besökare på vår webbplats till någon part utanför GN Hearing.

GN Hearing respekterar integriteten av besökarna på www.resound.com. Personlig information som användare överlåter frivilligt via bland annat hälso- och/eller e-handelsprofiler, e-postprenumerationer, och andra tjänster på webbplatsen kommer enbart att användas till avsedda ändamål. All personligt identifierbar information som samlas in används till att förbättra hälsovårdsinformationen, innehållet och tjänsterna som vi tillhandahåller webbplatsbesökarna.

När du använder vår webbplats kan vi komma att samla in teknisk information automatiskt (t.ex. vilken typ av webbläsare och operativsystem som används, domännamnet på webbplatsen som du har navigerat från, antalet besök, genomsnittlig längd på besöket på webbplatsen och vilka sidor som visats). Denna information hjälper oss att se webbplatsens mest trafikerade sidor så att vi kan tillgodose webbplatsbesökarnas behov.

Dataskydd

Om du har frågor eller synpunkter om dataskydd ska du kontakta: DPO@GN.com

Ansvarsfriskrivning för webbplatsen

Denna webbplats kan innehålla utbildningsinformation i anknytning till vissa åkommor, fysiska tillstånd och motsvarande behandlingar. Sådan information får ej användas som underlag för medicinska diagnoser och behandlingar. Du bör uppsöka en läkare eller en annan kvalificerad vårdgivare innan någon behandling påbörjas eller om du har frågor som rör din hälsa, fysiska hälsa eller ditt medicinska tillstånd. GN Hearing tillhandahåller ej medicinska tjänster, sjukvård, sjukvårdsrådgivning eller liknande tjänster. GN HEARING GARANTERAR INTE FULLSTÄNDIGHETEN, KORREKTHETEN, ANVÄNDBARHETEN ELLER RIKTIGHETEN AV INFORMATIONEN SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ DENNA WEBBPLATS. Användaren ansvarar för att verifiera all informationen är tillförlitlig.

På denna webbplats kan det förekomma länkar till webbplatser som drivs av tredje part. Sådana länkar tillhandahålls endast i informativt syfte. GN Hearing har ej kontroll över, relation med, eller ekonomiskt intresse i webbplatser från tredje part som denna webbplats kan ha länkar till. Vi rekommenderar att du använder eget omdöme och förnuft när du använder webbplatsen www.resound.com samt relaterade och länkande webbplatser. Internet innehåller material som kan vara olämpligt eller sexuellt explicit material som kan uppfattas som kränkande, eller felaktig information som kan strida mot lagstiftning om upphovsrätt, förtal eller ärekränkning.

Om du köper varor eller tjänster från tredje part eller andra webbplatser är GN Hearing inte en part i transaktionen och har varken skyldigheter eller ansvar i samband med transaktionen. INGENTING PÅ DENNA WEBBPLATS KAN TOLKAS SOM PRODUKTGARANTI ELLER SOM TILLÄGG ELLER ANNAN MODIFIKATION AV PRODUKTGARANTI. BE DIN AUDIONOM/ÅTERFÖRSÄLJARE AV HÖRAPPARATER OM MER INFORMATION GÄLLANDE GN HEARINGS BEGRÄNSADE PRODUKTGARANTI.

GN Hearing kan inte garantera att filer som laddas ner från denna webbplats eller länkade webbplatser är fria från felaktigheter, virus eller andra destruktiva egenskaper. Du ansvarar för alla risker i samband med nedladdning av filer eller hämtning av information från www.resound.com, relaterade eller länkade webbplatser. Du bekräftar att du har informerats om att du bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda din dator och dina filer mot radering, skadegörelse, korruption eller andra fel.

 

Användarvillkor för mobilappar och sekretess

Användarvillkor

GN ReSounds appar är bara avsedda att användas med ReSounds trådlösa hörapparater. GN ReSounds appar sänder och tar emot signaler från GN ReSound trådlösa hörapparater via utvalda mobilenheter för vilka apparna är utvecklade. Meddelanden om appuppdateringar ska inte inaktiveras och vi rekommenderar att du installerar alla uppdateringar för att säkerställa att appen fungerar korrekt och är uppdaterad. Appen är bara avsedd att användas med GN ReSounds enheter. GN Hearing åtar sig inget ansvar om appen används på andra enheter. All ansvarsskyldighet för vare sig direkt eller indirekt användning denna app avsägs härmed. Information häri tillhandahålls ”i befintligt skick” och omfattas ej av någon garanti, varken uttrycklig eller underförstådd. Alla direkta, indirekta, särskilda skador eller följdskador eller ansvarsskylighet till följd av användning av denna app eller dess data avsägs härmed.

Användarvillkor för mobilappar och sekretess: För appen ReSound Smart

För att vi ska kunna förbättra upplevelsen av GN Hearing är vi intresserade av grundläggande information om hur du använder mobilappen. Genom att ge oss tillgång till information om hur du använder mobilappens funktioner kan vi lära oss om mobilappens kapacitet och hur vi kan förbättra framtida uppdateringar och produktversioner. Vår målsättning är att analysera användningen av mobilapparna för att förbättra användarupplevelsen av framtida mobilappar.

Typer av information som samlas in

GN Hearing samlar in information genom att analysera hur appens funktioner i allmänhet används. Informationen kan till exempel handla om hur mycket en viss funktion används och när funktionen typiskt aktiveras.

Vi samlar in data från alla appanvändare och varken spårar eller analyserar din personliga användning av appen.

Med andra ord är informationen som vi samlar in aggregerad och visar ingen personligt identifierbar information om aktiva appanvändare. Vi kan till exempel se om volymreglaget används av de flesta användare, men vi kan inte se din personliga användning av volymreglaget.

GN Hearing samlar in följande typer av information:
 • Information om appfunktioner
  Vi kan komma att samla in information om tjänsterna som används och hur de används. I praktiken kan det handla om information om vilka funktioner som används, hur ofta de används och hur länge de används.
 • Information om enhetstyper
  Vi kan komma att samla in allmän enhetsspecifik information som t.ex. typ av mobilenhet och mobiloperativsystem.
 • Teknisk logginformation
  När du använder GN ReSounds appar kan vi automatiskt samla in och lagra viss teknisk information i våra serverloggar. Informationen kan omfatta:
  - Detaljer om hur apparna används.
  - Internetprotokoll.
  - Händelseuppgifter från enheten, t.ex. programfel, systemaktivitet, hårdvaruinställningar, webbläsartyp, webbläsarens språk, datum och tidpunkt för din begäran samt hänvisande URL.
 • Platsinformation
  När plats- och GPS-baserade tjänster används, kan vi samla in information som visar i vilka länder och platser som appen används.
  Eftersom data samlas in anonymt från alla appanvändare kan vi inte se din nuvarande eller föregående geografiska position.

Så använder vi informationen från din app

Insamlade data om appanvändning är värdefulla för oss så att vi kan tillhandahålla, underhålla, skydda och förbättra tjänsterna som GN Hearing erbjuder. Informationen gör det dessutom möjligt att identifiera befintliga funktioner som behöver förbättras och utveckla nya appar. Informationen som samlas in från GN ReSounds appar kommer inte att användas till andra ändamål utan att vi först ber om din tillåtelse.

Som tidigare nämnt ger datainsamlingen ett tvärsnitt från alla appanvändare vi kan därför inte spåra individuella användare. Dessutom hålls data från appen konfidentiell vilket innebär att endast anställda som arbetar med produktutveckling har åtkomst till detaljerade data.

GN Hearing bearbetar appinformation på våra huvudservrar. Dessa kan finnas i ett internationellt datacenter i ett annat land. Vi har stränga säkerhetsrutiner för lagring av data från våra appar.

I vissa fall kan GN Hearing komma att anlita externa datainsamlingstjänster, vilket betyder att vi kanske använder servrar som inte ägs av GN Hearing för lagring av appdata. Informationen kommer fortfarande att hållas konfidentiell.

Uppriktighet och transparens

GN Hearing vill att du ska känna dig trygg och välinformerad när du använder våra appar. Vår målsättning är att kunna ge dig en bra inblick i vilken appinformation som vi har åtkomst till när du använder våra tjänster. Vi lagrar bara insamlad information under den tid du använder våra appar och under en minimal tidsperiod därefter.

Du kan enkelt stoppa all informationsinsamling i appen genom att avinstallera den. Du kan använda den vanliga avinstallationsmetoden som finns i mobilenheten eller motsvarande appbutik.

Delning av information

GN Hearing överlåter inte insamlad information från appar till företag, organisationer eller privatpersoner utanför GN Hearing utan ditt godkännande. GN Hearing kan komma att anlita samarbetspartners eller andra betrodda bolag eller personer för att bearbeta data åt oss. Detta sker alltid i enlighet med våra instruktioner och vår sekretesspolicy och eventuella andra lämpliga sekretess- och säkerhetsåtgärder.

Vi kan komma att dela aggregerad information offentligt med företag, organisationer och privatpersoner utanför GN Hearing eller med våra samarbetspartners, som kan vara utgivare, annonsörer eller anknutna webbplatser. Vi kan till exempel komma att offentliggöra information för att visa trender i den allmänna användningen av våra appar.

Om GN Hearing involveras i en sammanslagning, ett förvärv eller en försäljning av tillgångar, kommer vi att fortsätta att säkerställa sekretessen av mobilappens information och informera berörda användare innan informationen överlåts eller regleras av en annan sekretesspolicy.


Informationssäkerhet

GN Hearing är mycket måna om att skydda GN Hearing och våra användare mot dataintrång, obehöriga ändringar, avslöjande eller förstöring av informationen som vi lagrar. I synnerhet:

Vi krypterar ofta datakommunikation med SSL.
Vi reviderar våra rutiner för informationsinsamling, lagring och bearbetning – inklusive fysiska säkerhetsåtgärder – för att skydda våra system mot intrång.
Vi begränsar åtkomsten till data från mobilappar till anställda hos GN Hearing, underleverantörer och agenter som behöver tillgång till informationen för att kunna bearbeta den åt oss. Sådan åtkomst regleras av stränga sekretessavtal och kan medföra disciplinära påföljder eller uppsägning om avtalen inte följs. 

Ändringar

Vår sekretesspolicy kan komma att ändras emellanåt, men vi har som målsättning att aldrig försämra dina rättigheter enligt denna sekretesspolicy utan ditt uttryckliga medgivande. Ändringar i sekretesspolicyn publiceras på GN ReSound Smart™-appens webbsida och du blir även informerad om ändringar via allmänna appuppdateringar.