Skip to main content
Support för ReSound fjärrkontroller
ReSound fjärrkontroll på en vit bakgrund
ReSounds fjärrkontroller är enkla att ansluta och använda. De blir snabbt ett oumbärligt hjälpmedel i vardagen.

ReSound Remote Control (den lilla)– vanliga frågor

ReSound Remote Control levereras med ett förinstallerat litiumbatteri med beteckningen CR2032.
Batteriets livslängd påverkas naturligtvis av hur mycket enheten används. Vid normal användning bör batteriet räcka i minst ett år.
Nej. ReSound Remote Control drivs av ett vanligt CR2030-litiumbatteri som finns att köpa på de flesta varuhus och snabbköp.
ReSound Remote Control drivs av ett vanligt CR2030-litiumbatteri som finns att köpa på de flesta varuhus och snabbköp.
ReSound Remote Control kommunicerar med hörapparaterna på frekvensbandet 2,4 GHz.
Det går att byta batterier utan hjälp av en audionom. Batterifacket kan öppnas med t.ex. ett mynt. Batteriet är ett vanligt litiumbatteri med benämningen CR2032.
Nej. Det finns inget behov av en på/av-knapp eftersom fjärrkontrollen är helt passiv när ingen knapp är intryckt. Detta minimerar batteriförbrukningen.
Under utvecklingen av produkten gjordes tester för att utvärdera risken för oavsiktliga knapptryckningar. Eftersom knapparna är konkava och kräver en viss kraft för att tryckas in är det osannolikt att oavsiktliga knapptryckningar kommer att vara ett problem.
Det krävs inte något särskilt flygplansläge eftersom fjärrkontrollen är passiv och varken sänder eller tar emot något data innan den har tagit emot data från hörapparaterna. Om hörapparaterna är i flygplansläge så är fjärrkontrollen passiv.
Nej.

Fjärrkontroll 2 (den större) - Vanliga frågor

Hörapparaterna måste parkopplas med ReSound Fjärrkontroll 2 för att upprätta en privat förbindelse för vidare kommunikation, samt för att möjliggöra överföring av information mellan enheterna. 

Din audionom kan slutföra parkopplingsprocessen med hjälp av anpassningsprogrammet Aventa.

Alternativt kan hörapparaterna parkopplas med ReSound Fjärrkontroll 2 genom att trycka på parkopplingsknappen på ReSound Fjärrkontroll 2 och öppna och stänga hörapparaternas batteriluckor inom 20 sekunder.

 
Ett knapplås med två lägen på den högra sidan av ReSound Fjärrkontroll 2 kan användas för att förhindra oavsiktlig aktivering. Denna funktion är idealisk om du brukar ha enheten i handväskan eller fickan. I låst läge fungerar inga knappar. I upplåst läge fungerar alla funktioner som vanligt. När knapplåset är aktiverat syns en nyckelsymbol på displayen när du trycker på en knapp.

ReSound Fjärrkontroll 2 har en räckvidd på cirka 100 cm.

Om Fjärrkontroll 2 inte kan visa statusen på hörapparaterna visas söksymboler på displayen på ReSound Fjärrkontroll 2.

Ja. Som standard sker program- och volymändring simultant. Det är även möjligt att justera volymen i ena örat åt gången vid behov. 

”P”-knappen används för att växla mellan programmen som din audionom har installerat på dina hörapparater. Varje gång du trycker på ”P”-knappen går du vidare till nästa program i ordningsföljd. Efter det sista programmet återvänder du till det första (t.ex. P1, P2, P3, P1). 

Vid varje programändring hörs en ljudsignal i båda hörapparaterna och det aktuella programmet visas på displayen. För optimal prestanda rekommenderar vi att båda hörapparater använder samma program.

Använd knapparna ”+” och ”-” för att justera volymen. Volymen för båda hörapparater kan justeras samtidigt eller separat för varje sida. Som standard är båda hörapparaterna ”aktiva” vilket indikeras av två pilar (< och >) intill volymindikatorerna på displayen. Du kan öka volymen
på båda hörapparaterna samtidigt genom att trycka på knappen ”+” eller minska volymen genom att trycka på knappen ”-”.
Vid varje volymändring hörs en ljudsignal i båda hörapparaterna och volymnivåerna visas på displayen.

Justera endast den vänstra sidan genom att först trycka på knappen ”< ” på knappsatsen. När du gör detta blir den vänstra hörapparaten ”aktiverad” och den högra blir ”inaktiverad”. Detta läge indikeras av en vänsterpil (<) på displayen och en avstängd högerpil. Trycker sedan på ”+” eller ”-” för att justera volymen endast på den vänstra hörapparaten.

Justera endast den högra sidan genom att först trycka på knappen ”> ” på knappsatsen. När du gör detta blir den högra hörapparaten ”aktiverad” och den vänstra blir ”inaktiverad”. Detta läge indikeras av en högerpil (<) på displayen och en avstängd vänsterpil. Tryck på ”+” eller ”-” för att justera volymen på endast den högra hörapparaten.

Standardinställningarna, dvs. de inställningar som används när hörapparaterna slås på, aktiveras genom att trycka på Hem-knappen. Vid tryck på Hem-knappen:

a. Program 1 aktiveras i båda hörapparaterna

b. Ändra volymen i båda hörapparaterna till standardvolymen

c. Aktivera simultan volymjustering

Hem-knappen avbryter även streamat ljud från ReSound TV/Audio Streamer 2.

ReSound Fjärrkontroll 2 har ett inbyggt laddningsbart batteri.
När batteriet blir svagt och behöver laddas visas en tydlig batteriikon ovanför programnamnet. Batteriikonen och programnamnet kommer att blinka växelvis på displayen. 

Batteriet laddas genom att ansluta den medföljande laddningskabeln i fjärrkontrollen och i ett vägguttag . Batteriet är fullt laddat när tre streck visas kontinuerligt. 

När batteriet i ReSound Fjärrkontroll 2 blir svagt visas en tydlig batteriikon ovanför programnamnet. Batteriikonen och programnamnet kommer att blinka växelvis på displayen.

För att minska batteriförbrukningen har ReSound Fjärrkontroll 2 ett viloläge som automatisk släcker displayen efter 20 sekunders inaktivitet. Om displayen är släckt trycker du helt enkelt på valfri knapp för att aktivera displayen och använda önskad funktion.

Som standard är grafiken vit. Varje gång du gör en ändring (t.ex. ändrar program eller volym) blir grafiken blå till dess att ändringen genomförts.
Nej, det är den inte. Liksom andra elektroniska apparater kan vatten eller mycket fukt skada produkten. Om ReSound Fjärrkontroll 2 blir våt eller fuktig ska du torka av den varsamt med en mjuk trasa.

Det kan bero på flera saker:

1) ReSound Fjärrkontroll 2 fungerar bäst när du trycker på en knapp i taget i stället för i snabb följd. När du t.ex. justerar volymen bör du invänta tonsignalen innan du fortsätter. Detta tips gäller för alla knappar och i synnerhet volymjustering.

2) Knapplåset kan vara aktiverat.

Situation nr 1: Du hade ursprungligen program P1 båda sidorna men bytte till program P2 på höger med hjälp av tryckknappen på den högra hörapparaten. Om du nu trycker ”P”-knappen på ReSound Fjärrkontroll 2 går den vänstra hörapparaten vidare till program P2, dvs. samma program som den högra hörapparaten använder. Ytterligare tryckningar på ”P”-knappen stegar vidare till nästa program på båda hörapparaterna. 

Situation nr 2: Du har valt program P1 på vänster och program P2 på höger. Om du nu trycker på streamingknappen kommer båda hörapparaterna att ta emot streamat ljud från samma källa (t.ex. TV). Om du nu trycker på ”P”-knappen kommer streamat ljud att avbrytas på båda sidorna och hörapparaterna återgår
till sina ursprungliga program (P1 och P2). 

Situation nr 3: Du har program P1 på vänster sida men har aktiverat streaming på höger sida genom en lång knapptryckning på den högra hörapparaten. Om du nu trycker på ”P”-knappen avbryts streaming på den högra sidan och båda hörapparaterna återgår till program P1. Om du i stället trycker på streamingknappen,
kommer båda hörapparaterna att ställas in på samma streamingprogram. 

Situation nr 4: Båda hörapparaterna använder program P1, men du använder PhoneNow™-funktionen på vänster sida. Om du trycker på ”P”-knappen under samtal kommer den högra hörapparaten att gå vidare till program P2 utan att störa telefonsamtalet. Efter samtalet kommer den vänstra hörapparaten att använda program P1. Om du trycker på streamingknappen under samtalet, kommer streamat ljud endast att aktiveras på höger sida vilket innebär att samtalet kan fortsätta på den vänstra hörapparaten.

Situation nr 5: Streamingknappen har använts för att aktivera streamat ljud på båda sidorna men du använder PhoneNow™-funktionen på den vänstra sidan. Om du trycker på ”P”-knappen under samtal kommer streamat ljud på den högra hörapparaten att avbrytas utan att störa telefonsamtalet. Om du trycker på
streamingknappen under samtalet, kommer den högra sidan att gå vidare till nästa streamingprogram i ordningsföljd vilket innebär att samtalet kan fortsätta på den vänstra hörapparaten. 

Behöver du personlig hjälp?
Vi samarbetar med audionomer över hela världen och kan snabbt hjälpa dig få kontakt med en audionom nära dig. 
ReSound audionom tillsammans med patient i kliniken.